Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thống kê truy cập

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non - Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non;

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-PGDĐT huyện Phước Sơn ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị trường. Nay trường MG Phước Mỹ  xây dựng kế hoạch BDTX cho CB-GV năm học 2016-2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

* Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, Phòng giáo dục đào tạo và bộ phận chuyên môn Phòng giáo dục về hướng dẫn công tác tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác được giao, có tinh thần học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

- Giáo viên trong trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, 100% biết ứng dụng CNTT trong việc học tập và bồi dưỡng chuyên môn.

* Khó khăn:

           - Một số giáo viên chưa chú trọng trong việc đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động.

         II. MỤC ĐÍCH:

 1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Làm cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường hướng tới đạt Chuẩn theo quy định.

4. Nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng thực hiện nội dung chương trình chăm sóc giáo dục mầm non

          III. ĐỐI TƯỢNG:

Cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường Mẫu giáo Phước Mỹ.ghi chú hinh

        IV. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

       1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)

      2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)(60 tiết/năm học/giáo viên)

      - Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên bậc học mầm non.

      - Mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun phù hợp để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo khối kiến thức tự học đạt 60 tiết/năm học.

       3. Kế hoạch cụ thể:

 

 

TT

Yêu cầu bồi dưỡng

 

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

T/ gian

tổ chức

Người

thực

hiện

 

 

I

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

Nội dung bồi dưỡng 1

 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường Mầm non.

- Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;….

10 tiết

Tháng 10/2016

 

HT

 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về  điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

5 tiết

Tháng 11/2016

   PHT

- Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

 

5 tiết

Tháng 12/2016

 

   HT

- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

5 tiết

Tháng 01/2017

 

   HT

- Nâng cao năng lực quản lí sự thay đổi để hỗ trợ trẻ em trong giai đoạn chuyển từ mầm non lên tiểu học.

10 tiết

Tháng 02/2017

 

   HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Nội dung bồi dưỡng 2

- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học

 

5 tiết

Tháng 10/2016

 

 PHT

- Đổi mới quản lý giáo dục mầm non

5 tiết

Tháng 11/2016

 

  PHT

- Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh, nước sạch và giáo dục vệ sinh cho trẻ. Phần 1: Một số vấn đề chung

5 tiết

Tháng 12/2016

  PHT

- Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh, nước sạch và giáo dục vệ sinh cho trẻ. Phần 2: Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục vệ sinh cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm.

5 tiết

Tháng 1/2017

  PHT

- Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

 

5 tiết

Tháng 2/2017

 

PHT

 

II.

KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

* Gồm những nội dung yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng;

60 tiết/GV

/năm

 

 

 

 

 

Mô đun 3: Chăm sóc và giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

5 tiết

Tháng 10/2016

 

GV

- Giáo dục kỷ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1

5 tiết

Tháng 10/2016

 

GV

 

 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non.

10 tiết

Tháng 11/2016

GV

 

 

 

MN 1-C

- Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm

- Giáo dục phát triển tình cảm và kỷ năng xã hội.

10 tiết

 

Tháng 12/2017

GV

 

 

 

 

MN 2

- Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ mầm non.

- Dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn cho trẻ.

 

10 tiết

 

Tháng 01/2016

 

GV

 

 

GV

 

 

 

 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức  cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi ở trường mầm non

10 tiết

 

 

 

Tháng 02/2016

 

GV

 

 

- Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai trong trường mầm non

Mô đun 4: Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

10 tiết

Tháng 03/2016

GV

 

GV

 

       V.CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ.

       1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự BDTX theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của giáo viên; đánh giá kết quả BDTX  theo Chương III - Điều 12, Điều 13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi , loại khá , loại trung bình và loại không hoàn thành kế hoạch.

        - Phấn đấu đạt kết quả hoàn thành kế hoạch loại khá trở lên

       2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX.

        -  Nhà trường ra đề và tổ chức kiểm tra.

        - Cơ sở đánh giá kết quả BDTX giáo viên qua bài kiểm tra, bài thu hoạch hoặc bài báo cáo chuyên đề qua kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học.

- Bài kiểm tra khảo sát (kiểm tra tập trung): về tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Bài thu hoạch hoặc bài báo cáo chuyên đề: về vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

3. Xếp loại kết quả BDTX

          a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5  điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

 c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

 VI. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX chung của đơn vị (kế hoạch phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian BDTX).

- Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, lựa chọn nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên sưu tầm, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng và giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên, tổ chức tập huấn cho giáo viên. Đối với những nội dung còn vướng mắc cần được giải đáp, hướng dẫn thì Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp liên hệ với chuyên môn bậc học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên theo kế hoạch đã xây dựng. Yêu cầu giáo viên lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho công tác thanh, kiểm tra đột xuất và định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đơn vị.

- Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. (ngày 20/5/2016)

 - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

 - Giao đồng chí Phó hiệu trưởng cùng kiểm tra giám sát việc tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, kiểm tra có báo cáo bằng văn bản.

 2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

 - Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

3. Trách nhiệm của giáo viên:

- Căn cứ vào Thông tư ban hành chương trình BDTX của các bậc học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và Kế hoạch của Phòng GD&ĐT để xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạh xây dựng theo năm học, kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, xác định thời gian bồi dưỡng cụ thể cho từng nội dung( số tiết bồi dưỡng, ngày tháng) và được Hiệu trưởng phê duyệt).

- Mỗi giáo viên có 01 sổ BDTX, trong đó ghi chép đầy đủ nội dung bồi dưỡng 1 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học), nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) và nội dung bồi dưỡng 3 (các mô đun); trình bày cần cụ thể, rõ ràng và khoa học, ghi rõ thời gian bồi dưỡng

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục. (Nộp kế hoạch – trước này 28/9/2016)

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017, rất mong các đồng chí nghiêm túc thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (báo cáo);

- CB-GV;                                                                     

- Lưu NT.                                                                                                

[Trở về]

BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC MỸ
Địa chỉ: Thôn 3- Xã Phước Mỹ- Huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0975277661 - 01657988091
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)